VACATURE

28 Oktober 2015

Theater Artemis zoekt lid van de Raad van Toezicht (financieel)

Theater Artemis is één van de meest toonaangevende Nederlandse jeugdtheatergezelschappen. Het maakt en speelt voorstellingen voor een publiek van vele leeftijden: voor kinderen, jongeren én voor volwassenen. Gevestigd in ’s-Hertogenbosch werkt het gezelschap al sinds 1990 voor de regio Noord-Brabant, maar begeeft zich ook voortdurend in de rest van Nederland en in Vlaanderen en vaak verder over de grens. Per jaar produceert Artemis 3 à 4 nieuwe theaterproducties en speelt het ca. 200 voorstellingen. Naast de voorstellingen is cultuureducatie een belangrijk doel voor de organisatie, vaak rondom de kernactiviteiten van het gezelschap: de voorstellingen. In 2013 heeft Jetse Batelaan de artistieke leiding van Artemis op zich genomen.  Artemis wordt in het kader van de Basisinfrastructuur 2013-2016 meerjarig ondersteund door het Ministerie van OCW, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

De stichting hanteert het Raad-van-toezicht-model. Het bestuurlijk proces is in handen van 2 statutaire directeur-bestuurders: een artistiek leider en een zakelijk leider. Het bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat thans uit 5 personen en is evenwichtig samengesteld uit personen met verschillende achtergronden en expertises. Leden worden benoemd voor een periode van 4  jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

 

De Raad van Toezicht vergadert ca. 5 keer per jaar. De Raad van Toezicht streeft een goed bestuur en toezicht na en hanteert de Governance Code Cultuur. In verband met het periodiek aftreden en vertrek zoekt de Raad per 1 januari a.s. een lid met aandachtsgebied Financiële zaken.

 

Belangrijke actuele thema’s zijn: het begeleiden van een strategisch proces met als uitkomst een ondernemingsplan en meerjarenbegroting voor de periode 2017-2020, als basis voor subsidieaanvragen naar de drie overheden die de stichting momenteel ondersteunen. Ook een belangrijk punt van aandacht voor het nieuwe lid is het begeleiden van de directie in het verder ontwikkelen van het verdienmodel en het verbreden van de financieringsmix.

 

Koppeling gekopieerd

PROFIELSCHETS

Het lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied Financiële zaken:

– Heeft kennis van en/of affiniteit met de missie van de stichting;
– Heeft kennis van financiële bedrijfsvoering in de non-profitsector of is bereid zich hierin te verdiepen;
– Treedt namens de RvT op als gesprekspartner met de externe accountant;
– Heeft kennis van en ervaring met werkgeverschap en ondernemerschap;
– Heeft kennis van diverse geldstromen en voor de stichting relevante bronnen van inkomsten;
– Is in staat tot het tijdig en adequaat controleren en stimuleren van het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
– Is in staat tot het bijstaan van de zakelijk leider in de voorbereiding en uitvoering van het financiële beleid en bedrijfsvoering.
– Kan werken in teamverband.

 

Schriftelijke reacties kunt u voor 16 november a.s. richten aan:

Stichting Theater Artemis
t.a.v. Raad van Toezicht
Predikheerenpoort 50
5211 NK ’s-Hertogenbosch
of per mail: info@artemis.nl o.v.v. lid RvT financieel